Audyty Certyfikaty Energetyczne i Świadectwa

Oferta „Moje Ciepło 2022”

Z “Mojego Ciepła” mogą skorzystać osoby, które kupiły i zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu. W programie będzie można zrefundować koszty kwalifikowane poniesione od 01.01.2021 roku do 31.12.2026 roku. Przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);
 • oraz zakończenie inwestycji, przez co rozumie się zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a także udokumentowanie opłacenia całości faktur (lub równoważnych dokumentów księgowych za zakup/montaż/transport urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie).

Co istotne, kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowalnych”, z zastrzeżeniem jednak, że kwalifikowane są:

 • koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła (jako koszty kwalifikowalne w programie “Moje Ciepło” będą się również liczyły wydatki poniesione na bufory, zbiorniki c.w.u. czy odwierty);
 • koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (max 5 proc.) – świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Dofinansowanie w ramach programu “Moje Ciepło” jest uzależnione od stanu technicznego budynków. Obowiązujące od zeszłego roku nowe warunki techniczne 2021, którym znacznie bliżej jest do spełnienia norm budownictwa pasywnego, wymagają osiągnięcia niższego wskaźnik Ep, który wyraża ilość energii nieodnawialnej, niezbędnej do ogrzewania domu, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia oraz przygotowania c.w.u., w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

Obecnie współczynnik ten nie może przekraczać 70 kWh/(m² × rok). Jednak, aby można było otrzymać dofinansowanie z “Mojego Ciepła” konieczne jest spełnienie bardziej restrykcyjnych wymogów technicznych. Jakich? Otóż dla budynku:

 • w 2022 roku, a więc w pierwszym (przejściowym) roku funkcjonowania programu będzie obowiązywać wymóg Ep maksymalnie 63 kWh/(m² × rok);
 • w kolejnych latach zaś wymóg Ep ma wynosić maksymalnie 55 kWh/ (m² × rok

Oferta skierowana jest do: biur nieruchomości, firm deweloperskich, pracowni architektonicznych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych, placówek oświatowych, przedsiębiorstw remontowo budowlanych, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, inwestorów indywidualnych który pragną wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej do:

 • lokalu mieszkalnego
 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • budynków biurowych, magazynowych i produkcyjnych
 • budynków użyteczności publicznej

Sporządzenie świadectwa energetycznego obejmuje wykonanie następujących czynności:

 • zebranie niezbędnych danych o budynku u klienta (w terenie),
 • wykonanie obliczeń na podstawie dokumentacji technicznej budynku (projektu budynku) i zebranych danych o budynku,
 • sporządzenie świadectwa energetycznego budynku w wersji papierowej,
 • przekazania świadectwa energetycznego wraz z potwierdzonym za zgodność z oryginałem kopii uprawnień i ubezpieczenia OC.

Dojazd do klienta na terenie województwa śląskiego jest w cenie usługi.

Czas realizacji  do 7 dni.

Wystawiam faktury VAT.

Klienci

Do grona klientów, którzy nawiązali współpracę należą już:

 • biura nieruchomości
 • firmy deweloperskie
 • pracownie architektoniczne
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • instytucje finansowe
 • placówki oświatowe
 • przedsiębiorstwa remontowo budowlane
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • wielu inwestorów indywidualnych

Nie zwlekaj, dołącz do grona zadowolonych klientów!